Inhuldiging H. Hartbeeld 1937

Op 27 juni 1937 werd het H. Hartbeeld ingehuldigd.  Er was een enorme volkstoeloop.

- Zie hieronder uitgetypte tekst uit het Wekelijks Nieuws met tekst van Georges Candaele.

- Programma

- Orde van de Stoet

- Unieke beelden van de inhuldiging

Foto's zullen volgen
 

De Poperinghenaar 04-07-1937 - Beveren aan ’t H. Hart

Wie zondag 27 juni te Beveren-aan-IJzer geweest is zal vast en zeker dezen dag de verdiende naam van Beverens schoonste dagen geven.  En inderdaad, het was een triomfdag voor ’t H. Hart ter wier eere Beveren een prachtig monument opgericht heeft dat aan het nageslacht zal blijven bewijzen dat hunne parochie aan Jezus-Koning toegewijd is en ze dus al hunne werken en levenswijzen moeten richten naar een doel dat niet in strijd is met de daad Zondag laatstleden door de Bevernaren gesteld.

Maandenlange voorbereidingen hadden den ijver van de parochianen niet afgekoeld.  Elk die kon werkte mee om de 150. Bloempjes te maken waarmee het komiteit de straten getooid heeft.  Daarbij werkte alleman in ’t geheim aan de versiering van hun eigen huis (ja, hun gebuur zou ’t niet weten, hoor, wat ze zouden doen!)  en dan na de laatste week van ’s morgens tot ’s avonds geloopen en onvermoeibaar de groote slag aangepakt te hebben, was, dank zij het buitengewoon gepaste weder, alles gereed.  De duizenden bezoekers hebben er kunnen de vrucht van het werk bewonderen.  Een dankwoordje aan de mannen die zich de laatste week zo ten dienste gesteld hebben met dens vasten wil eere van hun werk te halen.

Van na den middag kwamen ze af ten allen kante en op korten tijd was het een wemelende massa in het feestelijk versierde dorp.  Rond 3 uur zette de stoet zich in beweging.  Voorop de trompettersafdeeling en turners van Kuurne, een zestigtal flinke kerels.  Door de dichtbezette straten baanden ze den weg voor de lange reeds bonden die opgewekt door de muzieken, voor de eeretribunnen van geestelijke en burgelijke overheden voorbijtrokken en aan de toeschouwers bewezen dat ze openlijk als strijders voor Christus durven uitkomen. 

Volgens de tellng door de commissarissen opgemaakt gedurende den stoet waren er dichtbij 2000 mannen die erin opstapten.

De muzieken van Beveren-Roeselare, Kuurne, Poperinge, Proven, Eesen, Roesbrugge, Leisele en Stavele verleenden er hunne medewerking.

Na den optocht had de onthulling plaats van het beeld.  Een woord van Eerw. Pater Vandenbrande, de feestrede van Advokaat Versteele, de wijding van het beeld door Z.E.H. Deken Vervaecke en eenige gezangen, door de menigte uitgevoerd en begeleid door de muziek van Beveren-Roeselare.  Al deze aanspraken konnen door heel de toegestroomde menige goed gevolgd worden dank de geplaatste luidsprekers waarvoor “Barco-Radio” Poperinge gezorgd had.  Een kort Lof met na een gezamenlijk indrukwekkend “Credo” de toewijding van de gemeente door den Heer Burgemeester Feys.

Ziedaar in ’t kort de plechtigheden op het plein rondom het beeld.  Dit was de kroon op het gansche feest, deze toewijding.

O mocht het H. Hart door deze toewijding Beveren zegenen, onze geestelijk in hun zieleleiderstaak, onze burgelijke overheden, dat deze steeds de gemeente besturen naar kristleijken grondslag, in liefde voor elkaar en tot toenadering van alle als broeders tot mekaar; al de burgers opdat ze allen eensgezind, vergetende en vergevende alle misverstand en verdeeldheid het eene groote ideaal nastreven; de verkristleijking van hun medemenschen.

Na de feestelijkheden bracht het komiteit een bezoek aan de versierde straten van het dorp, men mag zeggen gansch de gemeente, want zoowel de Beveren-Kalsijde, Hooge Seine, Nieuwe Reeke, Cappelhoek, Oostheok, Eikhoek, Flessche als de Dorpplaats waren versierd.  Klein en groot, alles deed mee.  Dank aan allen.

Vooraleer te eindigen kan ik niet nalaten een woordje van hulde te brengen aan den Heer Voorzitter van het feest, Heer Michel Dehaeck, die geen moeite ontzien heeft om dezen triomfdag zoo luisterrlijk te doen gelukken.

Ook aan al z’n medehelpers een hartelijk dankwoord.  ’t Ware al te lang om tot in de bijzonderheden te tredenn.  Daarom, in een woord: Beveren, proficiat!

Get. EGO

Programma

06u00 Bondsmid

07u30 Gezongen mis ter ere van het Heilig Hart

10u00 Plechtige Hoogmis

14u30 Vorming van de stoet in de Roesbruggestraat

15u00 Optocht door de versierde straten van het dorp

Aankomst bij het beeld

Feestrede door Z.E.P. Van den Brande S.J.

Wijding van het beeld door Z.E.H. Deken Vervaeke

Feestrede door de Heer Advokaat Versteele

Toewijding van de gemeente aan het H. Hart door den Heer C. Feys, burgemeester

Bloemenhulde – Plechtig lof - Feestvergadering

Concerten

17u00 Bezoek van het Comité aan de versierde straten van gans de gemeente

Orde van de stoet

 

Bonden / groepen

Lokaal

Pompiers

 

Trompetterskorps en turners van Kuurne

 

Muziekkorps van Beveren-Roeselare

 

Beveren-IJzer met H. Hartbond, Boerenbond, N.S.B. – V.O.S., pompiers, Schuttersgilde, Vissersgilde

In de Zwaan

Muziekkorps van Kuurne

Pastorij

Kuurne Kristen Werkersverbond

Pastorij

H. Hartbond Kuurne

Pastorij

H. Hartbond Kortrijk

In de Zwaan

H. Hartbond Alveringem

In den Gouden Haan

H. Hartbond Boezinge

In de Landing

H. Hartbond Bulskamp

In de Kallebrug

Muziekkorps van Esen

A la Frabrique

H. Hartbond Esen

A la Frabrique

H. Hartbond De Klyte

In de Zwaan

H. Hartbond Diksmuide

In de Zwaan

H. Hartbond Elverdinge

In de Landing

H. Hartbond Gijverinkhove

In de Kallebrug

H. Hartbond Haringe

In de Vrede

H. Hartbond Houtem

De Slachter

H. Hartbond Ieper

In de Tramstatie

Boy Scouts Izenberge

Café de la Gare

Muziekkorps Leisele

Café de la Gare

H. Hartbond Leisele

Café de la Gare

H. Hartbond Krombeke

A la Belle Vue

H. Hartbond Lo

In Sint Jozef

H. Hartbond Loker

In de Nieuwe Smisse

H. Hartbond Middelkerke

In de Zwaan

H. Hartbond Nieuwpoort

In de Nieuwe Smisse

H. Hartbond Oost-Cappel

In de Zwaan

Muziekkorps van Proven

In het Boerenhof

H. Hartbond Proven

In het Boerenhof

H. Hartbond Oostvleteren

In de Tramstatie

H. Hartbond Pervijze

In de Gouden Maan

H. Hartbond Pollinkhove

In ’t Marmeren Vloerke

Muziekkorps van Poperinge

In ’t Hof van Brussel

H. Hartbond St. Bertinus Poperinge

In ’t Gouden Hoofd

H. Hartbond St. Jan Poperinge

In ’t Gouden Hoofd

H. Hartbond O.L.V. Poperinge

In ’t Gouden Hoofd

H. Hartbond Reningelst

In de Vrede

Muziekkorps van Roesbrugge

A la Fabrique

H. Hartbond Roesbrugge

A la Fabrique

H. Hartbond St. Jan ter Biezen

In ’t Marmeren Vloerke

H. Hartbond St. Niklaas – Veurne

In de Landing

H. Hartbond St. Walburga – Veurne

In de Landing

H. Hartbond Vinkem-Wulveringem

In ’t Marmeren Vloerke

H. Hartbond Vlamertinge

In ’t Kasteelveld

H. Hartbond Watou

In ’t Hof van Brussel

Muziekkorps van Stavele

In de Witte Hen

H. Hartbond Stavele

In de Witte Hen

H. Hartbond Westouter

In ’t Kasteelveld

H. Hartbond Westvleteren

In ‘t Maaiershof

Inhuldiging H. Hartbeeld 1937